Meist

Romantiline Rannatee ühendab endas kõiki Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna omavalitsustes tegutsevaid ettevõtjaid,

seltse, MTÜ-sid, kohaliku toidu pakkujaid ja kohalikke vaatamisväärsusi,

kes soovivad olla külastajatele avatud.

Pärnu Lahe Parterluskogu kohaturundusprojekt “Romantiline Rannatee” tulenes piirkonna strateegia koostamise käigus ühinenud valdade ja osavaldade turismiga tegelejate vajadusest ning liikmes-valdade ühishuvist arendada ja turundada piirkonda tervikuna nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Projekti rakendajate soov on, et Romantilise Rannatee külastajad saaksid armastusega pakutud teenuste ja südamest tulevate ideede põhjal valmistatud toodete ehedusest külastuselamuse.

Eesti Maaelu Arengukava Leader meetme projekti Romantiline  Rannatee abil kujundatakse piirkonnale ühine identiteet, mille kaudu on kogu piirkonda tõhusam turundada. Erinevate projektitaotluste raames on kaardistatud piirkond, tehtud mitmesugust teavitustööd meedias, osaletud messidel, korraldatud koolitus ja soetatud inventari. Tegemist on jätkuva projektiga. Kavas on mitmeid tegevusi, näiteks kodulehe arendamine, erinevad koolitused, kohaliku toidu propageerimine, piirkonna nähtavuse suurendamine, teenuste arendamine ja palju muud.

Romantilise Rannatee projektid

ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTEGEVUS JA TURUNDUS 2021-2022

Projekt “Nähtav Rannatee ” 2023.a.

20. jaanuaril 2023 sõlmisid MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ Terra Maritima ühisprojekti “Nähtav Rannatee” laiendamaks Romantilise Rannatee nähtavus.

Projekti kogumaksumuses 14496.47 €

Toetuse summa 13046.83 €

Omaosalus 1449.64 €

Projekti kestvus 2023.a.

Projekti eesmärgiks on laiendada Romantilise Rannatee turimisettevõtjate nähtavust turismi ja puhkesihtkohana.

  • Valmib inglise keelne koduleht.
  • Valmib inglise keelne versioon eesti keelsest ettevõtjaid tutvustavast raamatust “Mere ja metsa maitsed Romantilisel Rannateel”.
  • Viiakse läbi aktiivset turundustegevust.

Projekti tulemusena muutub Romantiline Rannatee visuaalsemaks ja  mõistetavamaks laiemale sihtrühmale – tutvustatakse ja kinnistatakse Romantilise Rannatee turismiettevõtjate kuvandit ja tegevusi inglise keeles külastajatele väljaspoolt Eestit.

Projekt “Rannatee nähtavuse suurendamine”.

Üle Rannateelise festivali korraldamine

Projekti maksumus 2 000 €, toetuse summa 1800 €

Kahel aastal (2021, 2022) korraldatakse üle-rannateeline festival, mille eesmärgiks on Rannatee tuntuse suurendamine, Rannatee siseste sihtkohtade tuntuse suurendamine ning koostöö arendamine RR kogukondade, ettevõtete, organisatsioonide, kohalike omavalituste vahel.

Romantilise Rannatee virtuaaltuur

Projekti maksumus 15 000 €, toetuse summa 13 500 €

Virtuaaltuur koondab RR objektid, vaatamisväärsused, ettevõtted ühtsesse virtuaalsesse tuuri, mis valmib 2022 aastaks ning suurendab Romantilise Rannatee tuntust nii sise- kui välisturul.

Projekt “Nähtavuse suurendamine” raames loodi aastatel 2020-2022 Romantilise Rannatee kodulehele virtuaalne platvorm, mis koondab RR objektid, vaatamisväärsused, ettevõtted ühtsesse virtuaalsesse tuuri. Virtuaaltuuri raames kaardistati virtuaalselt kogu Romantilise Rannatee olulisemad vaatamisväärsused, atraktiivsemad turismisihtkohad. Tuurile saab liita ka turismiettevõtete (atraktsioonid, majutus, toitlustus jm, mille tarvis said ettevõtjad küsida ka toetust – näiteks Allikukivi veinimõis ), et moodustuks virtuaalselt tervikpilt kogu Romantilisest Rannateest. Ühelt poolt suurendab see RR atraktiivsust ning lihtsustab reisi planeerimist, samuti Rannatee siseste reisisihtkohtade valimist enne reisi kui ka reisil olles. Teisalt turundavad oma tuuri kaudu ettevõtjad ka kogu Romantilist Rannateed. Ühtses tuuris osalemine suurendab kuuluvuse tunnet võrgustikku.

Loodud platvorm võimaldab edasi aredada Romantilise Rannatee visuaalset identiteeti virtuaal- ja metamaailmas.

  • Romantilist Rannateed tutvustav õppereis.

3.05.2023 viis Pärnu Lahe Parternluskogu läbi Romantilist Rannateed tutvustava õppereisi Eesti Turismifirmade Liidu liikmetele Leader projekti “Romantilise Rannatee nähtavuse suurendamine” raames.  Eesmärgiks oli tutvustada põnevaid ettevõtmisi ja arendada koostööd turismivallas. Sõideti Tallinnast Lihulasse ja edasi mööda mereäärset teed läbi Matsi ja Saulepi külade Sõmeri hoialal. Tutvuti Tõstamaa Käsitöö Poega, Tõstamaa mõisaga ja Tõstamaa Meiereiga. Edasi sõideti mööda rannaäärt läbi Liu ja Lindi külade Valgeranna Veinitalli. Teispool Pärnut tutvuti Konstantin Pätsi ausambaga, Tahkuranna kirikuga, sõideti mööda kaunist Tahkuranna küla mereäärset, kus on välinäitus rannamändide vahel. Peatus tehti kaunis Nurka talus. Edasi viis tee Häädemesstesse muuseumisse ja RMK Kabli külastuskeskusesse, kus tutvuti gruppidele pakutavate võimalustega. Reisi lõpetasime Allikukivi veinimõisas. KAVA

  • Reakratsiooni võimalusi tutvustav õppereis.

20.05.2023 toimus Pärnu Lahe Partnerluskogu loodusturismi ettevõtjate õppereis Nedremaa puisniidule, Kurese muinaskülla ja Kastna looduskaitsealale loodusturismialaste ühiste ettevõtmiste arendamiseks ühisprojekti “Romantilise Rannatee nähtavuse suurendamine” raames. Arutati sihtrühmale sobivaid üritusi ja teenuseid. Tutvuti erinevate maastikega ja rekreatsiooni korralduse võimalustega. KAVA

Projekt “Romantilise Rannatee turundus 2021-2022”

Romantilise Rannatee maamärk

Projekti maksumus 14 950 €, toetuse summa 13 995 €

Rannatee kaubamärgist lähtuva maamärgise – Romantilise Rannatee metallist maamärk männipuu – tegemine ja paigaldamine Kabli Seltsimaja juurde, Allikukivi Veinimaja juurde, Virtsu alevikku.

Romantilise Rannatee ülese festivali turundustegevused”

Projekti maksumus 15 500 €, toetuse summa 13 995 €

Romantilise Rannatee ülese festivali üle-Eestiline turundamine 2021-2022 aastal, Rannatee tuntuse suurendamine.

Projektijuhtimine

Projekti makumus 3 110 €, toetuse summa, 2 799 €

Romantilise Rannatee ühisturundusprojekt ettevõtete, organisatsioonide ja piirkonna turundamiseks läbi üle-rannateelise festivali. Ühisprojekti juhtimine, korraldamine, turundamine, ühiste tegevuste koordineerimine, läbi viimine 2021-2022 aastal.

Projekt “Romantilise Rannatee nähtavuse uuendamine”

Suunavad infotahvlid 

Projekti maksumus 4 855, 50 €, toetuse summa 4 369, 68 €

Koostöös Maanteametiga töötati välja välja rahvusvahelised liiklusmärgid teenustele viitava sümboolikaga ja paigaldati koostöös Maanteeametiga riigi maanteele Lääneranna vallas liiklusmärkidest sunaviidad suunamaks külastajaid rannaäärsele maantele: Virtsu maanteele rahvusvaheline suunaviit, Puhtlu-Laelatu looduskaitselalal infotahvli viit ja Vatla mõisa juurde Puhtu-Laelatu looduskaitselala teele suunav viit.

Turismikaartidega infotahvlid

Projekti maksumus 16 644 €, toetuse summa 14 979

Romantilisele Rannateele kujundatakse ja paigaldatakse koostöös valdadega RR maamärgina 11 eraldiseisvat ilmastikukindlat turismiinfokaarti parandamaks piirkonna tegevuskeskkonda viies ellu Romantilise Rannatee turundusstrateegiat – muutes Romantilise Rannatee kliendile juurdepääsetavamaks, sõbralikumaks ja tuntumaks. Projekt valmib 2022 lõpuks.

Ühisprojekt “Romantilise Rannatee välikampaania”

Romantilise Rannatee maamärkide – Romantilise Rannatee puud – varustamine päikesepaneelidega

Projekti maksumus 6 000 €, toetuse summa 5 400 €

Kolmele Romantilise Rannatee maamärgile – RR visuaalset identiteeti kandvad puud – paigaldatakse ilma võrguühenduseta päikesepaneelide süsteem pimeda aja valgustuse jaoks. Valgustatakse Romantilise Rannatee maamärgid – RR puud – Allikikivi mõisa, Kabli Seltsimaja ja Virtsu parkla juures päikesepaneelidega, et suurendada välist nähtavust.

Rannatee välikampaania

Projekti maksumus 14 195 €, toetuse summa 12 775

Projektiga loodi materjalid ja tutvustati laiemale sihtrühmale läbi väliste meediakanalite Romantilist Rannateed kui turismi ja puhkesihtkohta, selle identiteeti, võimalusi ja ettevõtjaid läbi sügisel toimuva piirkonna toidule suunatud ühisürituse “Rannatee metsikute maistete festival” turundamise. ASUKOHAD